Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hriňová

Krivec 785, Hriňová


viac

O nás

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Hriňovej je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Celková kapacita zariadenia je 90 klientov, z toho 55 miest je pre poskytovanie služby v type zariadenie pre seniorov a 35 v domove sociálnych služieb. Prevádzku zariadenia tvoria dve štvorpodlažné budovy, ktoré sú navzájom prepojené dvojposchodovou bezbariérovou prístavbou. Izby v zariadení sú bunkového typu. Každá bunka pozostáva z jednej jednoposteľovej a jednej dvojposteľovej izby, ktoré majú spoločnú toaletu a sprchu.

Kde nás nájdete

Zariadenie sa nachádza v tichom prostredí s prekrásnou prírodnou scenériou na okraji mesta Hriňová, v blízkosti chránenej krajinnej oblasti Poľana. Tesne za hranicou pozemku zariadenia tečie potok Riečka. Plocha medzi potokom a budovami zariadenia je v súčasnosti využívaná ako park, v ktorom je postavený altánok, krb a skleník. Chodníky v tomto parku sú vydláždené a trávnaté plochy vysadené stromami. Tento park sa využíva na relaxáciu, pracovnú terapiu, posedenie pri ohnisku a pod.

Spoločenský život

Život klientov sa snažíme organizovať naplno a hlavne tak, aby nepociťovali odlúčenie od svojich najbližších. Pre klientov usporadúvame rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ako napr. výlety – kde spoznávajú krásy Slovenska, tanečné zábavy – kde sa stretávajú aj s klientmi iných zariadení, športové súťaže a pod. Staráme sa aj o duchovný život klientov. Po nástupe klienta do zariadenia sa snažíme neustále udržiavať kontakt s rodinou klienta.

Podmienky prijatia

Príjem nových klientov sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Pre poskytovanie služby v type zariadenie pre seniorov, obec v mieste trvalého pobytu žiadateľa na jeho požiadanie vyhotoví rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Pre poskytovanie služby v type domov sociálnych služieb, VÚC vyhotoví rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Pokiaľ ste sa rozhodli o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení svoju žiadosť zašlite na našu adresu. Priemerná mesačná úhrada v zariadení je cca 310,- Eur. Úhrada je stanovená v zmysle VZN BBSK.

Kontakt

Identifikačné údaje:

Názov: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Adresa: Krivec 785, Hriňová, PSČ: 962 05
IČO: 00648493, DIČ: 2021330872
Právna forma: rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
Dátum vzniku: 27. 10. 1980
Meno štatutárneho zástupcu: Mgr. Mária Matúšková

Kontakty:

Adresa: Krivec 785, Hriňová, PSČ: 962 05
Spojovateľka: 045/549 73 01
Riaditeľ: 045/549 84 17, 0905 302 934
Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku: 0907 415 823
Zdravotnícky personál: 0918/383 693
E-mail: ddadsshrinova@gmail.com
×