O nás


Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb je organizácia - zariadenie sociálnych služieb zriadená zriaďovateľom ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.

Poskytuje sociálnu starostlivosť seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu.

Organizácia začala ponúkať svoje služby od 27.októbra 1980 na dobu neurčitú. Pozostáva z dvoch štvorpodlažných budov, ktoré sú navzájom prepojené dvojposchodovou bezbariérovou prístavbou. Ubytovacie priestory majú charakter bunky, ktorá sa skladá z jednej jednoposteľovej izby, jednej dvojposteľovej izby a sociálneho príslušenstva. 

 

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb sa vnútorne člení na tieto organizačné jednotky:

a/ úsek riaditeľ 
b/ úsek ekonomicko-prevádzkový 
c/ úsek sociálno-zdravotný 

 • Počet zamestnancov: 47
 • Počet prijímateľov sociálnej služby: 90
  • zariadenie pre seniorov - 55
  • domov sociálnych služieb - 35

Zariadenie sa nachádza v tichom prostredí s prekrásnou prírodnou scenériou na okraji mesta Hriňová, v blízkosti chránenej krajinnej oblasti Poľana. Tesne za hranicou pozemku zariadenia tečie potok Riečka. Plocha medzi potokom a budovami zariadenia je v súčasnosti využívaná ako park, v ktorom je postavený altánok, krb a skleník. Chodníky v tomto parku sú vydláždené a trávnaté plochy vysadené stromami. Tento park sa využíva na relaxáciu, pracovnú terapiu, posedenie pri ohnisku a pod.

 

Samospráva

Prijímatelia sociálnej služby zariadenia sa podieľajú podľa svojich síl a schopností na organizovaní spoločného života v zariadení prostredníctvom svojich zástupcov, ktorých volia do výboru prijímateľov sociálnej služby. Prostredníctvom tohto výboru, podávajú námety a návrhy na zlepšenie životných podmienok v zariadení. Jedným zo spôsobov na vyjadrenie pripomienok, požiadaviek a návrhov je aj anonymná forma prostredníctvom „skrinky na Vaše pripomienky, požiadavky a sťažností“, Skrinky sú umiestnené v spoločných priestoroch a výbor prijímateľov sociálnej služby ich pred svojím zasadnutím vyberie a po zvážení predkladá návrhy na riešenie a realizáciu riaditeľovi DD a DSS.

Výbor volí zhromaždenie prijímateľov sociálnej služby nadpolovičnou väčšinou prítomných. Volebné obdobie je 1 rok. 

Výbor prijímateľov sociálnej služby sa schádza spravidla raz mesačne a zvoláva ho predseda výboru. 

Výbor prijímateľov sociálnej služby DD a DSS po dohode s riaditeľom DD a DSS zvoláva zhromaždenie prijímateľov sociálnej služby. 

Medzi hlavné činnosti výboru patrí:

 • stanovuje svojho zástupcu k výplate zostatku dôchodkov a vreckového prijímateľov sociálnej služby,
 • stanovuje svojho zástupcu do stravovacej komisie,
 • stanovuje svojho zástupcu k spísaniu protokolu o pozostalosti zomrelého,
 • pôsobí výchovne na prijímateľov sociálnej služby a rieši drobné nezhody medzi prijímateľmi sociálnej služby,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní kultúrnej a pracovnej činnosti prijímateľov sociálnej služby domova, dbá o dodržiavanie poriadku v DD a DSS a ochranu ústavného majetku,

 

Voľnočasové aktivity

K poskytovaniu základných služieb patrí aj poskytovanie iných služieb a to kultúrna a spoločenská činnosť, športová činnosť, rekreačná činnosť a podobne.

K tomuto účelu zariadenie využíva hlavne relaxačnú miestnosť, športovú miestnosť a spoločenské miestnosti, v ktorých organizuje voľnočasové aktivity ako napr. ručné práce, precvičovanie jemnej motoriky, pamäťové cvičenia, prípadne sa tu organizujú tanečné zábavy s regionálnou pôsobnosťou a iné kultúrne podujatia za účasti detí z materských škôl, základných škôl, ľudových škôl umenia, ochotníckych divadiel a pod.