Poskytované služby


Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krivec 785, Hriňová poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 

V type zariadenia: zariadenie pre seniorov sa

a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ubytovanie, 

5. stravovanie, 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

7. osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na

1. úschovu cenných vecí

c) zabezpečuje

1. záujmová činnosť
 

V type zariadenia: domov sociálnych služieb sa 

a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ubytovanie, 

5. stravovanie, 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

7. osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na 

1. úschovu cenných vecí

c) zabezpečuje 

1. rozvoj pracovných zručností, 

2. záujmová činnosť, 
 

Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť


1. Zdravotnú starostlivosť poskytuje lekár.
2. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú zdravotné sestry v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu
3. Keď je prijímateľ sociálnej služby pre nemoc umiestnený v nemocnici, zachová sa mu miesto v DD a DSS až do jeho návratu.
 

Stravovanie


1. Strava sa v DD a DSS podáva päťkrát denne v tomto časovom rozvrhu 

raňajky a desiata   od 08:00 h
obed   od 11.30 h
olovrant   od 15:00 h
večera   od 17:30 h
druhá večera – len u diabetickej, bielkovinovej a výživnej diéty   od 19:00 h

Na základe návrhu výboru prijímateľov sociálnej služby sa tento čas môže upraviť 
 

2. V DD a DSS sa podávajú tieto druhy stravy. 

  • racionálna

  • diabetická

  • prípadne ďalšie potrebné diéty, ktoré určí lekár, ale až po prekonzultovaní s riaditeľom DD a DSS (po posúdení ekonomických a personálnych možností DD a DSS).

3. Prijímateľom sociálnej služby, ktorí trpia žalúdočnými ťažkosťami, alebo majú problémy pri žuvaní sa jedlá na požiadanie mixujú.
 

Podmienky na úschovu vecí prijímateľom sociálnej služby

 

1. Prijímateľ sociálnej služby na úschovu vecí využíva pridelenú uzamykateľnú skriňu, do ktorej si uloží svoju bielizeň, šatstvo a ostatné osobné veci. 

2. Zariadenie prevezme do úschovy cenné veci, vrátane vkladných knižiek, cenných papierov prijímateľa sociálnej služby, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do zariadenia alebo počas poskytovania starostlivosti v ňom, na základe zmluvy o úschove. Peňažná hotovosť sa prijíma do úschovy na základe pokladničného dokladu a ďalej sa vedie na peňažnom konte občana.

3. Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena. 

4. V prípade úmrtia prijímateľa sociálnej služby, ZSS do troch dní vyhotoví protokol o majetku a veciach prijímateľa sociálnej služby, vrátane cenných vecí a tento prihlási do dedičského konania.

5. Predmety dané do úschovy sa prijímateľovi sociálnej služby vydajú na jeho žiadosť kedykoľvek, alebo pri odchode a preložení do iného ústavu. 
 

Pobyt mimo zariadenia

 

1. Vychádzky prijíamteľov sociálnej služby nie sú obmedzené pokiaľ tak neurobí lekár zo zdravotných dôvodov prijímateľa sociálnej služby. 

2. Prerušenie starostlivosti (neprítomnosť) sa prijímateľom sociálnej služby zariadenia umožní na základe ich oznámenia. Prijímateľ je povinný nahlásiť neprítomnosť v ZSS minimálne dva dni vopred. Prijímateľ neplatí úhradu za odborné činností, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie.
 

Návštevy


Prijímateľov sociálnej služby odporúčame navštíviť denne v čase od 07:00 h. do 22:00 h.


Súbory na stiahnutie