Politika kvality


Politika kvality

Vízia

Zariadenie je zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom ako:

 • zariadenie pre seniorov - poskytovanie sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby celoročnou formou pobytu. 
 • domov sociálnych služieb pre poskytovanie sociálnych služieb zdravotne poskytnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu.

Poskytovanie sociálnych služieb prijímateľom s cieľom vytvorenia humanizačných vzťahov pri neustálej modernizácii zariadenia DD a DSS.

Vrcholový manažment zariadenia sa zaväzuje splniť a plniť všetky aplikovateľné požiadavky normy ISO 9001:2015. Vedenie si ďalej uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb so zameraním na identifikáciu možných rizík a príležitostí.

Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledové zásady politiky kvality.

 • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja DD a DSS.
 • Cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné.

 • Poznať individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby a tie osobným prístupom riešiť. Na poznaní potrieb sa zúčastňujú všetci zamestnanci DD a DSS.

 • Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a komunity s poskytovaním sociálnej starostlivosti so zameraním na zaopatrenie, stravovanie, ubytovanie a sociálno – zdravotnú starostlivosť.

 • V diagnostických a rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť prijímateľa.

 • Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálnych služieb musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále a plánovane zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov.

 • Riadiť sa platnými záväznými požiadavkami zainteresovaných strán, rešpektovať a ochraňovať základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnej služby.

 • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia.

 • Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality.

 • Prijímať opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí a vyhodnocovať ich.

V Hriňovej, dňa: 04.01.2022

                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Mária Matúšková

                                                                                                                                                                                                                         riaditeľka DD a DSS Hriňová

 


Súbory na stiahnutie