Služby a úhrady


Prijímatelia sociálnej služby Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Krivec 785, Hriňová platia za poskytované sociálne služby v súlade s Všeobecným záväzným nariadením BBSK o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Úplné znenie tohto VZN nájdete TU.

 

 

 

 

 

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu :

ZpS:  

I. -  IV. stupeň         2,30 € na deň           
V. stupeň 3,00 € na deň
VI. stupeň 3,70 € na deň
iné vážne dôvody 2,30 € na deň

                                                               

DSS:

I. - III.stupeň                1,30 € na deň                 
IV. stupeň 2,00 € na deň
V. stupeň 2,70 € na deň
VI. stupeň 3,40 € na deň


2. Stravovanie: 

Celková hodnota celodennej stravy pre prijímateľa sociálnej služby zariadenia pri strave racionálnej a diétnej (okrem diabetickej, bielkovinovej a výživnej diéty): 5,20 €

Celková hodnota celodennej stravy pre prijímateľa sociálnej služby zariadenia pri diabetickej, bielkovinovej a výživnej diéte: 6,24 €

Celková hodnota celodennej stravy pre prijímateľa sociálnej služby zariadenia pri bezlepkovej a bezlaktózovej diéte (aj v kombinácii s inou diétou): 6,76 €

3. Ubytovanie: 

Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je:

a) pokiaľ obytná jednotka plne nezodpovedá svojim dispozičným riešením a vybavením požiadavkám stanoveným v prílohe č. 1 VZN úhrada je 0,15 Eur/ m2,

    pokiaľ obytná jednotka zodpovedá svojim dispozičným riešením a vybavením podmienkam stanoveným v prílohe č. 1 VZN úhrada je 0,20 Eur/m2

b) ak užíva izbu jeden prijímateľ sociálnej služby, celková úhrada na deň za obytnú miestnosť sa zvyšuje o 0,60 €, ak dvaja, celková úhrada sa zvyšuje o 0,30 € na deň za obytnú miestnosť, 

c) úhrada za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov je 0,10 € na deň na prijímateľa sociálnej služby, 

d) úhrada za vecné plnenia spojené s bývaním je základná 0,65 € na deň na prijímateľa sociálnej služby a individuálna je 0,15 € na deň na prijímateľa sociálnej služby za každý používaný elektrospotrebič pre individuálnu potrebu, 

Jednoposteľová izba je 2,8875 € na deň

Dvojposteľová izba je 2,3775 € na deň

e) úhrada za upratovanie je 0,80 € na deň na prijímateľa sociálnej služby

f) úhrada za pranie, žehlenie a údržbu šatstva je 0,80 € na deň na prijímateľa sociálnej služby

Príklad výpočtu úhrady: ZpS VI. stupeň odkázanosti 3,70 + racionálna strava 5,20 + dvojposteľová izba 2,3775 + upratovanie 0,80 + pranie 0,80 = 12,8775 na deň x 30 dní =386,30€
 

Mesačná úhrada za všetky služby sa pohybuje od 350 € do 460 € na prijímateľa sociálnej služby.


Súbory na stiahnutie