Služby a úhrady


Prijímatelia sociálnej služby Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Krivec 785, Hriňová platia za poskytované sociálne služby v súlade s Všeobecným záväzným nariadením BBSK o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Úplné znenie tohto VZN nájdete TU.

 

 

 

 

 

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu :

ZpS:  

I. -  IV. stupeň         2,00 € na deň           
V. stupeň 2,70 € na deň
VI. stupeň 3,40 € na deň
iné vážne dôvody 2,00 € na deň

                                                               

DSS:

I. - III.stupeň                1,20 € na deň                 
IV. stupeň 1,90 € na deň
V. stupeň 2,60 € na deň
VI. stupeň 3,30 € na deň


2. Stravovanie: 

Denná úhrada za stravovanie pre prijímateľa sociálnej služby vrátane režijných nákladov je 3,60 €. Prijímateľom sociálnej služby, ktorým sa poskytuje diabetické a diétne stravovanie (bielkovinová a výživná diéta) sa táto suma zvyšuje na 4,14 €.

3. Ubytovanie: 

Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je:

a) pokiaľ obytná jednotka plne nezodpovedá svojim dispozičným riešením a vybavením požiadavkám stanoveným v prílohe č. 1 VZN úhrada je 0,12 Eur/ m2,

    pokiaľ obytná jednotka zodpovedá svojim dispozičným riešením a vybavením podmienkam stanoveným v prílohe č. 1 VZN úhrada je 0,18 Eur/m2

b) ak užíva izbu jeden prijímateľ sociálnej služby, celková úhrada na deň za obytnú miestnosť sa zvyšuje o 0,60 €, ak dvaja, celková úhrada sa zvyšuje o 0,30 € na deň za obytnú miestnosť, 

c) úhrada za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov je 0,06 € na deň na prijímateľa sociálnej služby, 

d) úhrada za vecné plnenia spojené s bývaním je základná 0,40 € na deň na prijímateľa sociálnej služby a individuálna je 0,10 € na deň na prijímateľa sociálnej služby za každý používaný elektrospotrebič pre individuálnu potrebu, 

e) úhrada za upratovanie je 0,50 € na deň na prijímateľa sociálnej služby

f) úhrada za pranie, žehlenie a údržbu šatstva je 0,50 € na deň na prijímateľa sociálnej služby

Mesačná úhrada za všetky služby sa pohybuje od 250 € do 350 € na prijímateľa sociálnej služby.


Súbory na stiahnutie