Podmienky prijatia


Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného zákona poskytuje vyšší územný celok sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania), sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (zariadenie dočasnej starostlivosti o deti), sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu (zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie).

Sociálna služba – Zariadenie pre seniorov - je výlučnou kompetenciou obcí a miest, preto v prípade, že požadujete túto službu obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska. Mesto, alebo obec vydá „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a "Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu". Na základe vydaného právoplatného rozhodnutia a posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami doručí žiadateľ do vybraného zariadenia sociálnych služieb.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb BBSK. Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ nájdete na tejto webovej stránke v záložke „Tlačivá“, alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne na oddelení sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23 v Banskej Bystrici.

Dôsledne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ pošlite na oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica, alebo ich doručte osobne na podateľňu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.

Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a "Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu". 

Na základe vydaného právoplatného rozhodnutia a posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami doručí žiadateľ do vybraného zariadenia sociálnych služieb, ktoré ho vyzve k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, alebo zaeviduje do poradovníka čakateľov. Zoznam zariadení sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji nájdete na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja www.bbsk.sk.

Ak sa uvoľnilo pre daného občana vhodné miesto v časovej postupnosti, v akej bol občan do poradovníka zaradený, zariadenie sociálnych služieb ho vyzve na vyjadrenie sa k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K nástupu do zariadenia sociálnych služieb je potrebné priniesť so sebou: 

DOKLADY:

1. Občiansky preukaz

2. Ak je prijímateľ sociálnej služby nesvojprávny - právoplatné rozhodnutie súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony a ustanovenie opatrovníctva

3. Potvrdenie o príjme, SP-Bratislava, ÚPSVaR SR, atď.

4. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (s úradne overeným podpisom)

5. Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa (nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom do zariadenia)

6. Preukaz poistenca aj preukaz ŤZP ak ste jeho držiteľom

7. Finančnú hotovosť na uhradenie pobytu do konca príslušného mesiaca

8. Lieky, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva

9. Odhlásenie od obvodného lekára v prípade, že budete mať záujem o služby obvodného lekára ktorý ambuluje pre ZSS

 

OSOBNÉ VECI

1. Spodné prádlo (trenky, slipy, boxerky, nohavičky, tielko, spodky) - 7 ks

2. Pyžamová súprava - 4 ks

3. Župan - 1ks

4. Tepláková súprava (tepláky, mikina) - 3 ks

5. Košeľa: bavlnená - 3 ks, polokošeľa - 3 ks, tričko - 3 ks, nátelník 3 ks

6. Nohavice: zimné - 2 ks, letné - 2 ks

7. Pulóver - 2 ks, sveter - 2 ks

8. Vetrovka: jarná - 2 ks, zimná - 2 ks

9. Čiapka: zimná - 2 ks, šiltovka - 2 ks

10. Rukavice - 2 páry

11. Papuče - 2 páry

12. Topánky: botasky, poltopánky, zimné topánky, sandále

13. Spoločenské oblečenie - 1 ks

14. Ponožky - 7 párov

15. Uterák - 5 ks, osúška - 2 ks

16. Hygienické potreby: zubná pasta a kefka, šampón, hrebeň, toaletné mydlo, potreby na holenie, hygienické vreckovky, toaletný papier

17. U inkontinentých jednorázove plienky - 1 balík

18. Osobné veci pripomínajúce domov a blízkych (fotky, rádio, TV, obraz, kvet, výšivky...)

 

 

 


Súbory na stiahnutie